Gedragscode en Statuten

Alle IPAF leden, fabrikanten, dealers/importeurs, verhuurders, individuele leden en instructeurs, worden geacht de IPAF gedragscode te kennen en alles in het werk te stellen deze in de praktijk toe te passen.

De IPAF gedragscode behelst in grote lijnen dat leden niet willens en wetens  feiten zullen misbruiken of zich misleidend zullen gedragen t.o.v. hun klanten en leveranciers betreffende diensten en producten die zij als IPAF leden aanbieden. IPAF leden dienen uitsluitend producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de binnen de hoogwerker industrie overeengekomen standaards en voorschriften.

IPAF leden die willen en wetens de gedragscode schenden kunnen door IPAF worden geroyeerd. IPAF leden die een bewuste keus gemaakt hebben om zich aan de gedragscode te conformeren geven hiermede een marktbreed signaal af,  er voor in te staan dat zij de standaards binnen de hoogwerkerindustrie eerbiedigen en zodoende tot professionals binnen de branche gerekend kunnen worden. Als uw zakenpartner IPAF lid is dan kunt u er vooralsnog van uitgaan dat hun bedrijfsvoering gebaseerd is op de hoogste veiligheids- kwaliteits- en service standaards.