Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, ePAL-software

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
EPAL-SOFTWARE VOOR ANDROID & IOS

19 maart 2021

 

1.            Algemeen

1.1          Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (“ Licentienemer ”) en International Powered Access Federation, Moss End Business Village, Cumbria, LA7 7NU, Verenigd Koninkrijk (“IPAF”) en regelt het gebruik van de ePAL mobiele applicatie door Licentienemer (“ ePAL Software ”).

1.2          De Licentienemer erkent en stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA. Als de Licentienemer niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, is het de Licentienemer niet toegestaan de ePAL-software op enigerlei wijze te installeren of te gebruiken.

2.            Toekenning van licentie

2.1          Onder voorbehoud van acceptatie door de Licentienemer van en naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze EULA, inclusief maar niet beperkt tot betaling van toepasselijke licentievergoedingen, verleent IPAF hierbij de Licentienemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-eeuwigdurend en niet-overdraagbaar recht om de ePAL-software te installeren en uitsluitend te gebruiken om de Licentienemer toegang te geven tot de ePAL-software en deze uitsluitend voor eigen intern gebruik van de Licentienemer te gebruiken.

3.            Beperkingen en restricties

3.1          De Licentienemer heeft niet het recht om de ePAL-software te kopiëren, te distribueren, door te verkopen, beschikbaar te stellen, te wijzigen, aan te passen, in sublicentie te geven, te verhuren, uit te lenen of op een andere manier van de hand te doen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze EULA.

3.2          De licentienemer is niet gerechtigd de ePAL Software te reverse-engineeren, te demonteren of te ontleden of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode en/of het structurele raamwerk en/of de grondslagen waarop de ePAL Software is gebaseerd te onderzoeken, te manipuleren en/of te achterhalen, behoudens voor zover anders uitdrukkelijk is toegestaan onder dwingend toepasselijk recht.

3.3          De Licentienemer mag onder geen beding ePAL-software gebruiken in strijd met (i) intellectuele eigendomsrechten van derden en/of (ii) toepasselijke wetgeving.

4.            IPAF-verplichtingen

4.1          De enige verplichting van IPAF onder deze EULA is het beschikbaar stellen van de ePAL-software “ as-is”.

4.2          IPAF aanvaardt geen verplichtingen of aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van upgrades, nieuwe versies, fixes, patches, herstel van defecten, onderhoud, ondersteuning, telecommunicatielijnen, internetabonnementen of andere zaken die betrekking hebben op het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de ePAL-software en alle aansprakelijkheden, kosten en risico's in dit verband blijven dus uitsluitend bij Licentienemer of de toepasselijke derde partij.

4.3          Niettegenstaande Sectie 4.1kan IPAF naar eigen goeddunken besluiten upgrades, nieuwe versies, patches, oplossingen en dergelijke in verband met de ePAL Software beschikbaar te stellen aan de Licentienemer en de Licentienemer zal na kennisgeving door IPAF aan de Licentienemer verplicht zijn dergelijke upgrades, nieuwe versies, patches, oplossingen en dergelijke te implementeren en te gebruiken.

5.            Intellectuele eigendomsrechten

5.1          De ePAL-software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen en andere toepasselijke wetgeving inzake eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. IPAF en/of de verkopers van IPAF zijn de enige eigenaars en bezitten en behouden alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, handelsmerkrechten, knowhow enz. in en op de ePAL-software. De Licentienemer is niet gerechtigd om merken en mededelingen met betrekking tot auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere rechten die zijn geplaatst op, toegepast op of anderszins geïmplementeerd in de ePAL-software, te wijzigen of te verwijderen.

6.            Gegevensbescherming

6.1          De Licentienemer - verantwoordelijk voor het downloaden en gebruiken van de ePAL-software - is verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten met betrekking tot gegevensbescherming, bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan betrokkenen en/of het opstellen van gegevensverwerkingsovereenkomsten. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de op dat moment geldende wetgeving inzake gegevensbescherming is van toepassing op de Licentienemer, ongeacht of de Licentienemer optreedt als gegevensbeheerder, gegevensverwerker of subverwerker. Afhankelijk van de omstandigheden kan IPAF optreden als gegevensverwerker of subverwerker en zal IPAF, voor zover vereist door de toepasselijke dwingende wetgeving, gegevensverwerking uitvoeren met toepasselijke derde partijen (indien aanwezig).

7.            Feedback van de Licentienemer

7.1          De Licentienemer kan IPAF feedback geven op basis van de ervaringen van de Licentienemer die zijn verkregen met behulp van de ePAL-software, welke feedback onder meer informatie kan bevatten over bruikbaarheid, bugrapporten, testresultaten, fouten, toepasbaarheid door de gebruiker, gebruiksvriendelijkheid enz. (“ Feedback ”).

7.2          De Licentienemer stemt ermee in dat IPAF de Feedback kosteloos en zonder enige beperkingen, verplichtingen of voorwaarden mag gebruiken, verbeteren, ontwikkelen, wijzigen, bekendmaken, reproduceren, licenties mag beschikbaar stellen, sublicenties verlenen, overdragen, distribueren, op de markt brengen, verkopen en op enige andere wijze exploiteren voor welk doel dan ook dat door IPAF geschikt wordt geacht, hetzij in verband met een volgende commerciële release van de ePAL Software, hetzij in verband met enige andere software, product, technologie of andere dienst die nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld in verband met de bedrijfsactiviteiten van IPAF.

7.3          Indien de Feedback van de Licentienemer materiaal bevat dat onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten valt, draagt de Licentienemer hierbij kosteloos, onherroepelijk, eeuwigdurend en wereldwijd alle intellectuele eigendomsrechten en bedrijfseigen rechten die op deze Feedback rusten, over aan IPAF. IPAF is gerechtigd om zonder enige beperking of verplichting tot betaling van royalty's aan de Licentienemer of aan derden de intellectuele eigendomsrechten op de Feedback te verbeteren, te ontwikkelen, aan te passen, te wijzigen, te openbaren, te reproduceren, beschikbaar te stellen, in licentie te geven, te licentiëren, te sublicentiëren, over te dragen, te distribueren, op de markt te brengen, te verkopen en op enige andere wijze te exploiteren voor welk doel dan ook dat door IPAF geschikt wordt geacht, hetzij in verband met een volgende commerciële release van de ePAL Software of in verband met enige andere software, product, technologie of andere dienst die nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld in verband met de bedrijfsactiviteiten van IPAF.

8.            Vrijwaring

8.1          De Licentienemer zal IPAF onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen in het geval dat de Licentienemer kennis krijgt van (i) enige schending of vermeende schending van deze EULA, (ii) enige claim of vermeende claim betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden van een derde partij met betrekking tot Licentienemer's gebruik van de ePAL-software en/of (iii) enige schending van toepasselijke wetgeving in verband met het gebruik van de ePAL-software door de Licentienemer.

8.2          De Licentienemer zal IPAF compenseren, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle claims, schade en verliezen die verband houden met een van de omstandigheden uiteengezet in Sectie8.1 , voor zover dergelijke vorderingen, schade of verliezen het gevolg zijn van (i) schending van deze EULA door de Licentienemer, (ii) een inbreuk door de Licentienemer van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en/of (iii) een schending van enige toepasselijke wetgeving .

9.            Afwijzing van verklaringen en garanties

9.1          De ePAL-software is standaardsoftware en wordt beschikbaar gesteld door IPAF "zoals het is" met alle fouten en defecten en IPAF wijst alle garanties af, ongeacht of deze wettelijk, expliciet of impliciet zijn, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

10.          Beperking van de aansprakelijkheid

10.1        De aansprakelijkheid van beide partijen is onderworpen aan de gewone regels van het Engelse recht, met uitzondering van de uitzonderingen en beperkingen zoals expliciet uiteengezet in deze EULA.

10.2        Niettegenstaande sectie10.1, is IPAF niet aansprakelijk jegens de Licentienemer of enige derde partij voor enige directe, indirecte, punitieve of andere schade of verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of het herstel hiervan, productaansprakelijkheid of persoonlijke schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de ePAL-software. De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen zijn van toepassing ongeacht of dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van IPAF die aan IPAF kunnen worden toegeschreven als nalatig (inclusief zowel grove als eenvoudige nalatigheid) of incidenteel.

10.3        Naast de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in sectie9 en deze sectie10 van deze EULA, is de volledige aansprakelijkheid van IPAF (en ongeacht de basis van een dergelijke aansprakelijkheid) om enige schade, vergoeding of andere bedragen te betalen gedurende de looptijd van deze EULA beperkt tot een totaalbedrag van 50% van de Licentie-vergoeding.

10.4        De beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in deze sectie10zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

11.          Termijn en Beëindiging

11.1        Deze EULA treedt in werking en is van kracht vanaf de datum waarop de Licentienemer voor het eerst de ePAL-software installeert (“ Ingangsdatum”).

11.2        Deze EULA blijft onverminderd van kracht gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de Ingangsdatum (“ Initiële Termijn ”). Tenzij beëindigd door een van de partijen in overeenstemming met deze sectie11 deze EULA wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden (elk een "Verlengingstermijn").

11.3        Elke partij kan deze EULA gemakshalve beëindigen met een kennisgeving van ten minste 3 (drie) maanden voorafgaand aan en met ingang van het verstrijken van de Initiële Termijn of een Verlengingstermijn door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.4        Bij beëindiging van deze EULA en ongeacht de reden voor een dergelijke beëindiging, zal de Licentienemer het gebruik van de ePAL-software onmiddellijk staken. De Licentienemer erkent en stemt ermee in dat IPAF in het geval van beëindiging van deze EULA om welke reden dan ook het recht heeft om de Licentienemer als gebruiker te verwijderen.

12.          Diversen

12.1        IPAF mag deze EULA zonder toestemming van de Licentienemer overdragen aan (i) een met IPAF gelieerde onderneming of (ii) een niet-gelieerde derde, voor zover een dergelijke overdracht plaatsvindt in verband met een transactie, herstructurering, afstoting, fusie, overname of iets dergelijks

12.2        Deze EULA, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door Engels recht. We stemmen beide onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. De bovengenoemde keuze van recht en plaats is echter niet van toepassing op IPAF's toepassing van enige voorlopige rechtsmiddelen die de rechten van IPAF afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een voorlopige voorziening en/of het veiligstellen van bewijs.

 

* * *

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR iOS

13.          Aanvullende voorwaarden voor iOS bij deze EULA

13.1        De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op deze EULA en specifiek voor iOS-licenties van de ePAL-software aan de licentienemer. De bovenstaande voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn dus ook van toepassing op iOS-licenties van de ePAL-software, maar worden aangevuld met deze aanvullende voorwaarden ("Aanvullende Voorwaarden") voor de iOS-versie van de ePAL-software. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden voor iOS-licenties.

14.          Contractuele relatie

14.1        IPAF en de Licentienemer erkennen dat deze EULA alleen wordt gesloten tussen IPAF en de Licentienemer, en dat IPAF – behoudens beperkingen van aansprakelijkheid en garanties in deze EULA voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving – als enige verantwoordelijk is voor de ePAL-software en de inhoud hiervan.

15.          Toekenning van licentie

15.1        De niet-overdraagbare licentie van de Licentienemer verleend door IPAF in deze EULA, cf. Sectie 2.1 is beperkt tot het gebruik van de ePAL-software op elk product van het merk Apple dat de Licentienemer bezit of beheert en is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple.

16.          Onderhoud

16.1        IPAF en de Licentienemer erkennen dat IPAF, en niet Apple als enige verantwoordelijk is voor enig onderhoud en ondersteuning van de ePAL-software die kan worden uitgevoerd (indien aanwezig).

17.          Garanties

17.1        IPAF is als enige verantwoordelijk voor enige ePAL-softwaregarantie die wettelijk geïmpliceerd kan zijn (indien van toepassing) en voor zover niet afgewezen in sectie 10.1.

17.2        In het geval dat de ePAL-software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke garantie, kan de Licentienemer Apple hiervan op de hoogte stellen. Apple zal dan de aankoopprijs (indien van toepassing) voor de ePAL-software terugbetalen aan de Licentienemer, en Apple heeft geen andere garantieverplichting voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de ePAL-software. IPAF is als enige verantwoordelijk voor het niet voldoen aan enige garantie die door de wet wordt geïmpliceerd en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die kunnen worden toegeschreven aan een tekortkoming voor zover niet afgewezen of beperkt in deze EULA zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

18.          Productclaims

18.1        IPAF en de Licentienemer erkennen dat IPAF en niet Apple verantwoordelijk is voor het behandelen van claims van de Licentienemer of derden met betrekking tot de ePAL Software of het bezit en/of gebruik van de ePAL Software door de Licentienemer, inclusief, maar niet beperkt tot productaansprakelijkheidsclaims, claims dat de ePAL-software niet voldoet aan de wettelijke vereisten en claims onder de wetgeving inzake consumentenbescherming.

19.          Intellectuele eigendom

19.1        IPAF en de Licentienemer erkennen dat IPAF en niet Apple verantwoordelijk is voor enig onderzoek, verdediging, schikking en kwijting van vorderingen wegens inbreuk op intellectueel eigendom door derden met betrekking tot de ePAL-software of het bezit en gebruik hiervan door de Licentienemer.

20.          Embargo en wettelijke naleving

20.1        De Licentienemer verklaart en garandeert dat de Licentienemer niet is gevestigd in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangemerkt als een "terroristisch ondersteunend" land en dat de Licentienemer niet is vermeld als een verboden of beperkte partij door de Amerikaanse regering.

21.          Contactgegevens

21.1        Vragen, klachten of claims van de licentienemer met betrekking tot de ePAL-software kunnen worden gericht aan IPAF, Moss End Business Village, Crooklands, Cumbria, LA7 7NU, Verenigd Koninkrijk, telefoonnummer: +44 15395 66700, e-mail: info@ipaf.org.

22.          Voorwaarden van derden

22.1        De Licentienemer moet voldoen aan alle van toepassing zijnde overeenkomstvoorwaarden van derden met betrekking tot het gebruik van de ePAL-software, bijv. gegevensserviceovereenkomsten van derden die nodig zijn om de ePAL-software te laten functioneren.

23.          Apple als derde begunstigde

23.1        IPAF en de Licentienemer erkennen en stemmen ermee in dat Apple, inclusief haar dochterondernemingen, derde begunstigden zijn van deze EULA en dat de Licentienemer door aanvaarding van deze EULA resulteert in een recht voor Apple om deze EULA af te dwingen tegen de Licentienemer als derde begunstigde.